Fundacja Jesteśmy Dla Was

Pomoc osobie doświadczającej przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – formularz zgłoszeniowy

logo_jestesmy_dla_was

Formularz zgłoszenia do udziału w szkoleniu pn.: „Pomoc osobie doświadczającej przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym „. Zadanie realizowane w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

 

Szkolenie skierowane jest do kadr realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim,
w szczególności do członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych. Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

 

Szkolenie jest prowadzone w dniach:

08.11.2023

15.11.2023

22.11.2023


Miejsce warsztatów szkoleniowych:

Sala 104 w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy, przy ul. Bankowej 8 w Katowicach


Trener: mgr Beata Klocek


Ogólna liczba godzin szkoleniowych do zrealizowana przez uczestnika – 18. Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% godzin szkoleniowych.

 

Szczegółowy program do pobrania szkolenia pod linkiem: https://jestesmydlawas.eu/wp-content/uploads/dokumenty/zaproszenie_na_szkolenie.pdf

  Dane osobowe


  Dane kontaktowe


  *Na wskazany adres email zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu

  Aktualny status zawodowy


  Dodatkowe informacje

  Nabór prowadzony jest do 7 listopada 2023 r. Informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu zostanie przekazana za pomocą poczty elektronicznej.

  Liczba miejsc jest ograniczona

  Decyduje kolejność zgłoszeń!

  Oświadczenia

  Poprzez wysłanie formularza deklaruję uczestnictwo w szkoleniu pn. „Pomoc osobie doświadczającej przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym ", realizowanych w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

  1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez realizatora projektu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Jesteśmy dla Was z siedzibą przy Aleja Korfantego 125 A, 40-156 Katowice email: kontakt@jestesmydlawas.eu

  3. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Fundacji Jesteśmy dla Was z siedzibą przy Aleja Korfantego 125 A, 40-156 Katowice, radca prawny Andrzej Kijak email: kancelaria_andrzej_kijak@wp.pl

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania dofinansowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego w Konkursie ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2023 roku – edukacja publiczna realizowanego w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom zajmującym się archiwizacją, dostawcom usług hostingowych a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie od momentu przekazania ich Administratorowi danych osobowych przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym podmiot realizował projekt.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec Administratora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych
  z realizacją Projektu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas realizacji Projektu mogą być zamieszczone na stronie internetowej Realizatorów Projektu oraz wykorzystane w materiałach drukowanych.

  Uprzedzona/y o odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajanie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

  Akceptuję Oświadczenia