Fundacja Jesteśmy Dla Was

O fundacji

O fundacji

Fundacja Jesteśmy dla Was jest owocem wieloletniego zaangażowania w działalność charytatywną i społeczną dla mieszkańców Katowic i regionu prowadzoną w ośrodku diakonijnym “Słoneczna Kraina” w Katowicach. Założycielka fundacji Bożena Polak prowadziła tam wiele projektów w obszarach edukacji, pomocy socjalnej, wsparcia.

 

Naszą misją jest niesienie pomocy wszystkim bliźnim bez względu na wyznanie, pochodzenie, narodowość, sytuację materialną. Pozyskujemy granty na działalności społeczną i z sukcesem finansujemy działania charytatywne. Stworzyliśmy Fundację Jesteśmy dla Was, aby jeszcze skuteczniej nieść pomoc bliźniemu w potrzebie. Stworzyliśmy Fundację, ponieważ Jesteśmy dla Was.

 

Fundacja jest ustanowiona dla realizacji celów takich jak:

 

 1. Propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia oraz akceptacji dla problemów związanych z różnymi dysfunkcjami.
 2. Wszechstronne działanie i wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami oraz pomoc ich rodzinom.
 3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 5. Rozwój kultury, nauki, edukacji, sportu, turystyki, oświaty i wychowania.
 6. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych w szczególności bezrobocia, patologii, uzależnień i ubóstwa.
 7. Współpraca ze wszystkimi osobami, instytucjami pracującymi na rzecz dzieci oraz ich edukacja.
 8. Pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów z różnego rodzaju nałogami.
 9. Ochrona i promocja oraz profilaktyka zdrowia.
 10. Rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji oraz tworzenie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy.
 11. Stworzenie bazy materialnej i terapeutycznej umożliwiającej działalność terapeutyczną i profilaktyczną.
 12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
 13. Zapewnienie obywatelom dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.
 14. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury.
 15. Wspieranie osób starszych, w tym nieporadnych i samotnych.
 16. Promocja i organizacja wolontariatu.
 17. Wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej.
 18. Inicjowanie i podejmowanie działalności sportowej, w szczególności w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży.
 19. Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i organizacjami o podobnych celach.