Fundacja Jesteśmy Dla Was

Młodzieżowe społeczeństwo obywatelskie

Młodzieżowe społeczeństwo obywatelskie

TERMINY

Od 15 lutego do 15 grudnia 2019 r


CEL PROJEKTU

Zintegrowanie różnych środowisk lokalnych (dzieci, młodzież, seniorzy, jednostki samorządowe, organizacje społeczne oraz inne działające na rzecz wspólnej pracy oraz promowania wolontariatu, filantropii i wielokulturowość.

Celem szczegółowym projektu jest:

 • aktywizacja i mobilizacja młodzieży, seniorów i całego lokalnego społeczeństwa do wspólnych inicjatyw na rzecz rozwijania ważnych lokalnych – dzielnicowych problemów,
 • wzmocnienie spójności społecznej i terytorialnej na rzecz rozwoju społecznego,
 • uczestnictwo w projekcie,
 • rozbudzanie wśród społeczeństwa Katowic chęci do zmian,
 • zaangażowanie na rzecz innych,
 • rozbudzenie zainteresowania kulturą,
 • rozbudzenie zainteresowania sportem,
 • inicjowanie aktywności ludzi starszych, dzieci i młodzieży,
 • podniesienie poziomu funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i osób starszych i środowisk dysfunkcyjnych w tym rodzinnych i sąsiedzkich,
 • budowanie relacji środowiska lokalnego na zasadzie partnerstwa w oparciu o zaufanie,
 • podniesienie poziomu integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Śródmieścia i ich okolic,
 • wzrost aktywności zawodowej,
 • zmniejszenie barier społeczno-psychologicznych

ZAŁOŻENIA

współdziałanie mieszkańców z młodzieżą i seniorami, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, realizację konkretnych potrzeb społeczności lokalnej Katowic w tym młodzieży i seniorów, opracowanie jasno określonego celu działania dla młodzieży i seniorów, zwrócenie się do młodzieży i seniorów, tak aby służyło całej społeczności, realizację wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, o umiejętnie i w sposób przemyślany zaangażowanie zasobów lokalnych – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Zaplanowane zostaną także działania animacyjne i edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych Katowic w tym do młodzieży, i seniorów,
pozwolą na uzyskanie zdolności do: lepszego funkcjonowania w społeczności lokalnej, aplikowania o środki i realizacji własnych projektów, rozwoju instytucjonalnego inicjatyw obywatelskich.
Zostaną zorganizowane zajęcia, spotkania, warsztaty edukacyjne z zakresu edukacji obywatelskiej, spotkanie z radnym Miasta Katowice – spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta, rzecznikiem praw obywatelskich; spotkania z dietetykiem na temat zdrowego stylu życia, spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem, spotkanie z lekarzem i fizjoterapeutą,

DZIAŁANIE

Aktywizacja mieszkańców Katowic, przede wszystkim z dzielnic: Śródmieście, Zawodzie, Bogucice. Do projektu mogą być też przyjęci mieszkańcy innych dzielnic.
Zadanie polegać będzie na inicjowaniu działań współpracy mieszkańców na rzecz innych a przede wszystkim młodzieży i seniorów, na rzecz dobra wspólnego, pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawę jakości życia mieszkańców Katowic. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

 • spotkania z lokalnymi instytucjami i grupami nieformalnymi na rzecz rozwiązywania problemów dzielnicy
 • organizowanie grup i klubów samopomocowych realizowana tematyka: dziecko w szkole, bezrobocie, przemoc, uzależnienie, o zmianie ku zmianie, dobrze ubrane, singiel i co dalej, ubieranie kodowanie, odkrywamy zakryte, wartość kobiety, mam talent ale jaki
 • spotkanie z dzielnicowym
 • Liga sportowa – podwórkowe rywalizacje sportowe (gra w szachy plenerowe)
 • Zielony Zespół – porządkowanie zieleni w dzielnicy Śródmiescie
 • Koło kulturalne – zorganizowanie wspólnych wyjść do teatru lub kina,
 • Gra miejska – poznanie swojej dzielnicy i jej możliwościREALIZATORZY PROJEKTU

Bożena Polak – koordynator projektu

Magdalena Lipiak – doradca zawodowy, Psycholog, terapeuta, licencjonowanym trener programu „Spadochron”, trener rozwoju osobistego Kompasu Kariery Crown, pracującym aktualnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie.

Beata Klocek – interwent kryzysowy, terapeuta, pedagog resocjalizacyjny, specjalista rodziny, pracownik socjalny

Katarzyna Szarawara – psycholog tarapeuta

Natalia Pastucha – Wiloch – psycholog

Marta Prochowska – Animator kultury