Fundacja Jesteśmy Dla Was

Edukacja antydyskryminacyjna

Edukacja antydyskryminacyjna

CELE

Celem projektu jest edukacja antydyskryminacyjna uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8). Z jednej strony przeprowadzone zostaną
bezpośrednie warsztaty z uczniami katowickich podstawówek, tak, żeby młodzi ludzie samodzielnie mogli dążyć do poszanowania godności,
wolność i prawa do odrębności innych osób. Z drugiej strony w ramach konferencji dydaktycznej nauczyciele będą mogli przeszkolić się w
prowadzeniu warsztatu, tak, żeby stosować go w swoim miejscu pracy i wzmacniać nie tylko podczas trwania projektu, ale przede wszystkim na co
dzień, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Scenariusz warsztatów, będzie udostępniany nieodpłatnie
wszystkim nauczycielom uczestniczącym w konferencji zorganizowanej przez pracowników Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach.


DZIAŁANIA

W ramach projektu zostaną opracowane, zorganizowane, przeprowadzone warsztaty “Widzę – rozumiem – reaguję!”, których główną osią jest praca
na animowanym filmie pełnometrażowym “Jak wytresować smoka”. Film w sposób bezpieczny i poprawny merytorycznie porusza tematy
dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Dzięki interaktywnym formom zajęciowym skoncentrowanym wokół filmu uczniowie będą mogli rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne, szczególnie ukierunkowane na budowanie szacunku dla różnorodności osób i grup społecznych oraz
kształtowania postaw poszanowania i otwartości wobec przedstawicieli wszelkiego typu mniejszości. Warsztat będzie również okazją do uczenia się
przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.