Postanowienia ogólne

§ 1.

Bożena Polak, córka Władysława i Heleny PESEL 57020207724, zamieszkała 40-555 Katowice, ul. Rolna nr 23 lok. 25, legitymujący się dowodem osobistym seria i numer AVD758299, działająca w imieniu własnym, zwana dalej Fundatorem, oświadcza, że oświadczeniem o ustanowieniu fundacji z dnia 20 marca 2018 r. (akt notarialny rep. A numer 635/2018) ustanowił fundację działającą pod nazwą: Fundacja „Jesteśmy dla Was”, zwaną dalej Fundacją. ——————————————————————————————

Siedziba fundacji

§ 2.

Siedzibą Fundacji  jest Katowice. ——————————————————————–

Majątek fundacji

§ 3.

1. Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celów Fundacji stanowią suma pieniężna w wysokości 2500 zł (dwa  tysiące pięćset złotych) wpłacona przez Fundatora oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację i przeznaczone na zasadach określonych w Statucie na realizację celów Fundacji. —————————————————————-

2. W tym wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji wynosi 1000 zł (tysiąc złotych). —————————————————————————————————–

§ 4.

1. Inne składniki majątkowe, o których mowa w § 4 ust. 1 Statutu nabyte przez Fundację zostają przeznaczone na realizację celów Fundacji. Uchwałę o przeznaczeniu składników na inny cel podejmuje Zarząd. ——————————————————————————-

2. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na realizację celów Fundacji. ——

§ 5.

Zabronione jest: ——————————————————————————————–

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”; ———————————————–

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; ——————-

3)  wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; —————————————————————

4)  zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. ——————————————————–

Cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji

§ 6.

 1. Fundacja jest ustanowiona dla realizacji celów takich jak:
 1. Propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia oraz akceptacji dla problemów związanych z różnymi dysfunkcjami.————————————————————–
 2. Wszechstronne działanie i wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami oraz pomoc ich rodzinom.——————————–
 3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.——————————————————
 4. Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.————————————————————————————————
 5. Rozwój kultury, nauki, edukacji, sportu, turystyki, oświaty i wychowania.——————-
 6. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych w szczególności bezrobocia, patologii, uzależnień i ubóstwa.——————-
 7. Współpraca ze wszystkimi osobami, instytucjami pracującymi na rzecz dzieci oraz ich edukacja. ———————————————————————————————–
 8. Pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów z różnego rodzaju nałogami.————————————————————————————
 9. Ochrona i promocja oraz profilaktyka zdrowia. ————————————————–
 10. Rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji oraz tworzenie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy. ————————————————-
 11. Stworzenie bazy materialnej i terapeutycznej umożliwiającej działalność terapeutyczną i profilaktyczną.—————————————————————————————-
 12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.——
 13. Zapewnienie obywatelom dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej.————————-
 14. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury.——————-
 15. Wspieranie osób starszych, w tym nieporadnych i samotnych.———————————-
 16. Promocja i organizacja wolontariatu.—————————————————————-
 17. Wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej. ————————————–
 18. Inicjowanie i podejmowanie działalności sportowej, w szczególności w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży.————————————————
 19. Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i organizacjami o podobnych celach. ———

2. Jeżeli podjęcie działalności w zakresie realizacji celów wymienionych w tym paragrafie w ustępie 1 wymagać będzie uzyskania zezwolenia lub koncesji albo spełnienia innych przewidzianych przez prawo warunków, to Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu zezwoleń lub koncesji albo po spełnieniu innych warunków wymaganych przez prawo jeżeli odpowiednie przepisy prawa przewidują konieczność ich uzyskania. ——————————

3. Cele Fundacji mogą być zmieniane na zasadach określonych w statucie. ———————–

§ 7.

1. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji. ———————————————————————————————

2. Działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności służącej realizacji celów Fundacji. ——————————————————–

3. Fundacja będzie prowadzić przedsiębiorstwo pod firmą: Fundacja „Jesteśmy dla Was”. —–

§ 8.

1. Fundacja będzie prowadziła swoją działalność, w tym działalność gospodarczą, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ——————————————

2. Fundacja może otwierać i prowadzić własne oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne, także może uczestniczyć w innych przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ——————————————

§ 9.

 1. 1. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągnięcia celów statutowych oraz wspierania ich działalności. ————————–
 2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich ustawowych obowiązków.—–
 3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.———————————————————————————————
 4. Dla realizacji celów o których mowa w § 8 ust. 1 Fundacja może prowadzić działalność statutową w formie odpłatnej i nieodpłatnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 5. Szczegółowo zakres działalności gospodarczej Fundacji mieści się w zakresie następujących podklas PKD: ———————————————————————
 1. 58.11.Z – wydawanie książek
 2. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 3. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
 4. 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana
 5. 69.10.Z – działalność prawnicza
 6. 78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 7. 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów. wystaw i kongresów.
 8. 85.51.Z – pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 9. 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 10. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
 11. 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
 12. 88.10.Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 13. 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi
 14. 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 15. 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem
 16. 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Jeżeli podjęcie działalności w zakresie wskazanym w tym paragrafie w ustępie wymagać będzie uzyskania zezwolenia lub koncesji albo spełnienia innych przewidzianych przez prawo warunków, to Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu zezwoleń lub koncesji albo po spełnieniu innych warunków wymaganych przez prawo jeżeli odpowiednie przepisy prawa przewidują konieczność ich uzyskania. –—————————————————————————————-

§ 10.

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.————————————————————————————-
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.—–

Czas trwania Fundacji

§ 11.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. ————————————————————

Rok obrachunkowy

§ 12.

Rokiem obrotowym i podatkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy kończy się z upływem 2018 r. ———————————————————–

Zarząd

§ 13.

1. Zarząd jest co najmniej jednoosobowy. ————————————————————–

2. Prezesem Zarządu jest Fundator. ———————————————————————

3. Mandat Fundatora jako członka Zarządu jest dożywotni. Na wypadek śmierci Fundatora albo zrzeczenia się przez niego członkostwa w Zarządzie, Fundator ma prawo wskazać osobę, która będzie pełniła funkcję na jego miejsce. W przypadku wygaśnięcia mandatu i niewskazania takiej osoby, Rada Fundacji wyznacza Prezesa Zarządu spośród kandydatów wskazanych przez  członków Rady Fundacji. ———————————————————-

4. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nie może pełnić funkcji członka zarządu. ————–

5. Kadencja Zarządu trwa dziesięć lat.——————————————————————

6. Funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.—————————————————————————————————–

7. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.—————————

§ 14.

1. Zarząd fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. —————————————————————————————————————–

2. Każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnego prowadzenia spraw Fundacji i reprezentowania Fundacji. —————————————————————————–

3. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw Fundacji i reprezentowania Fundacji dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji. ——————————

4. W przypadkach wskazanych w Statucie, do dokonania czynności prawnej przez Fundację wymagana jest zgoda Rady Fundacji. ——————————————————————-

5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.————————–

6. Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników Fundacji jest wypłacane bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.———————————————

§ 15.

Zarząd Fundacji składa corocznie Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Sprawozdania podpisują wszyscy członkowie zarządu. —————————————————————————————

§ 16.

W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji. ————————————

Rada Fundacji

§ 17.

1. Rada Fundacji składa się z trzech lub większej liczby członków. —————————-

2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji. —————————–

3. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród członków Rady Fundacji Przewodniczącego Rady Fundacji. ——————————————————————————————–

4. Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatora. —————–

5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w przypadku śmierci członka Rady Fundacji, odwołania albo zrzeczenia się pełnionej funkcji oraz prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. ————————-

6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

7. Członkowie Rady Fundacji: —————————————————————————

a)  nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; —————————————————————————————————————–

b)  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; ————————————————–

c)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów. ——————————————————————————————————

§18.

1. Rada Fundacji jest organem kontroli, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. Rada Fundacji sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności. —————-

2. Rada Fundacji nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji, chyba że Statut stanowi inaczej. ————————————-

3. Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy: ——————————————-

a) ocena sprawozdań, o których mowa w § 15, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; ———————————————————-

b) udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

c) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. —————————————–

d) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. —————————————-

e) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.  —————————————————————————————

4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji. ———————————————————————————-

§ 19.

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali zaproszeni na posiedzenie. ——————————————————————————–

2. Do podjęcia uchwały przez Radę wystarczy zwykła większość głosów. ————————

3. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma Przewodniczący Rady Fundacji. —————————————————————————————————————–

4. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady osobiście lub przez pełnomocnika, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. ——————————————————————-

5. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ———————-

§ 20.

1. Członek Zarządu  lub członek Rady Fundacji mogą żądać zwołania Rady Fundacji, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. ———————————————

2. Jeżeli Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 19 ust. 1 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. ———————————————————————————————————

3. Rada Fundacji powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku obrotowym. ————————————————————————————————-

4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych osobą wskazanym w § 19 ust. 1 co najmniej dwa tygodnie przed terminem zebrania Rady Fundacji. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli osoba wskazana w § 19 ust. 1 uprzednio wyraziła na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. ———————————————————–

5. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zebrania Rady Fundacji oraz szczegółowy porządek obrad. —————————————————————————

§ 21.

1. Uchwały Rady Fundacji powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego posiedzenia i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, Przewodniczący Rady Fundacji wnosi wypis protokołu do księgi protokołów. ————————————————————————-

2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Fundacji i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za i przeciw każdej uchwale. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Rady Fundacji. Dowody zwołania Rady Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji powinien dołączyć do księgi protokołów. ————————————————–

3. Uchwały pisemne, powzięte zgodnie z § 18 ust. 5, Przewodniczący Rady Fundacji wpisuje do księgi protokołów. ————————————————————————————-

4. Członkowie zarządu, członkowie Rady Fundacji mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. —————————–

Zmiana celu lub Statutu Fundacji

§ 22.

1. Do zmiany celu lub Statutu Fundacji konieczna jest uchwała Zarządu. ———————

2. Zarząd ustala tekst jednolity zmienionego Statutu. ———————————————

Połączenie z inną fundacją

§ 23.

Fundacja może, dla efektywnego realizowania swoich celów połączyć się z inną fundacją

Postanowienia końcowe

§ 24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o Fundacjach. ————————————————————————————————