Fundacja Jesteśmy Dla Was

Pomoc osobom doświadczającym przemocy

Możesz zadzwonić i prosić o pomoc. Poinformujemy Cię też co to jest przemoc, jaką pomoc możemy Ci zaoferować,
umówimy Cię z prawnikiem czy psychologiem. Możesz nawet dzwonić w nocy. Projekt realizowany z dotacji
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Lichtensztajn i Norwegię w ramach Funduszy
EOG

Rodzaje przemocy

Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej.

Psychiczna – naruszenie godności osobistej.

Seksualna – naruszenie intymności.

Ekonomiczna – naruszenie własności.

Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.


Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem
powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie,
klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz – tzw.
„policzek”, przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;


Psychiczna – naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.:
obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z
uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji,
ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.;

Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.


Seksualna – naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności
seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej
o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na
bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do
niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie
szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;


Ekonomiczna – naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś
własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane
niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia,
kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji,
dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek „na wspólne konto”, sprzedawanie osobistych lub
wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.


Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy
ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia,
brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb:
mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;

Kliknij, aby powiększyć plakat:

FORMY I SKUTKI PRZEMOCY W RODZINIE

Rodzaje przemocyFormy przemocySkutki przemocy
PRZEMOC FIZYCZNAszarpanie, kopanie popychanie, obezwładnianie, duszenie, odpychanie, przytrzymywanie,
policzkowanie, szczypanie, bicie otwartą ręką, pięściami, różnymi przedmiotami, przypalanie papierosem,
topienie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, nie
udzielenie niezbędnej pomocy, itp.
bezpośrednie: uszkodzenia ciała – urazy, rany, złamania, stłuczenia, zadrapania,
siniaki, poparzenia; następujące skutki: choroby w wyniku powikłań i stresu, zespół stresu pourazowego,
życie w chronicznym stresie, poczuciu zagrożenia, strachu, lęku, napady paniki, bezsenność, zaburzenia
psychosomatyczne, itp.;
PRZEMOC PSYCHICZNAwyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii, pochodzenia, narzucanie swojego
zdania, poglądów, stałe ocenianie, krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie kontrolowanie,
ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania, ograniczanie snu,
pożywienia i schronienia, wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie,
stosowanie gróźb, szantażowanie, itp.
zniszczenie poczucia mocy sprawczej ofiary, jej poczucia własnej wartości i godności,
uniemożliwienie podjęcia jakichkolwiek działań niezgodnych z zasadą posłuszeństwa, osłabienie
psychicznych i fizycznych zdolności stawiania oporu oraz wyrobienie przekonania o daremności jego
stawiania, odizolowanie od zewnętrznych źródeł wsparcia, całkowite uzależnienie ofiary od prześladowcy,
stały strach i utrata nadziei, choroby psychosomatyczne, ciągły stres, zaburzenia snu, itp.
PRZEMOC SEKSUALNAgwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych,
zmuszanie do seksu z osobami trzecimi, sadyzm w pożyciu, wyśmiewanie wyglądu, ciała i krytyka zachowań
seksualnych, itp.
obrażenia fizyczne, ból i cierpienie, obniżona samoocena i poczucie własnej wartości,
utrata poczucia atrakcyjności i godności, zaburzenia seksualne, oziębłość, zamknięcie się /lęk, strach,
unikanie seksu/, uogólniona niechęć i obawa do przedstawicieli płci sprawcy przemocy, itp.
PRZEMOC EKONOMICZNAOkradanie, zabieranie pieniędzy, nie łożenie na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia
pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, szantażowanie, zaciąganie
długów i kredytów bez zgody współmałżonka, zmuszanie do pożyczek, uniemożliwianie korzystania z
pomieszczeń niezbędnych do zaspakajania potrzeb (kuchnia, łazienka) itp.
całkowita zależność finansowa od partnera, niezaspokojenie podstawowych potrzeb
życiowych, bieda, zniszczenie poczucia własnej godności i wartości, znalezienie się bez środków do
życia.