Fundacja Jesteśmy Dla Was

Pomoc osobie doświadczającej przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w zakresie II modułu

W dniach 14 do 16 listopada 2022 r. miało miejsce drugie szkolenie: Pomoc osobie doświadczającej przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w zakresie II modułu, który obejmował tematykę Przemoc w rodzinie.


Tradycyjnie każdy dzień rozpoczął się od mini wykładu, a następnie w części warsztatowej wykorzystując formy
przekazu: burza mózgów, film, odgrywanie ról, prezentacja, dyskusja omówienie danego
problemu.


W pierwszym dniu szkolenia wykład nosił tytuł Aspekty przemocy w rodzinie.

Warsztaty obejmowały taką tematykę: Portret osoby doświadczającej przemocy domowej, Mechanizmy przemocy w rodzinie,
Przekonania i postawy osób dopuszczających się przemocy wobec partnera w związku, Postawy i zachowania
obronne osób doświadczających przemocy w rodzinie.


Drugi dzień rozpoczął wykład nt.: Proces wiktymizacji, a część warsztatowa: Główne źródła
odpowiedzialne za przyjmowanie roli “Ofiary” w związku., Kategorie “Ofiar przemocy”,
Toksyczność związku, jako skutek długotrwałego doświadczania aktów przemocy, Konsekwencje psychosomatyczne i
psychiczne u osób doświadczających przemocy domowej.


Wykład nt.: Dziecko – jako osoba doświadczająca przemocy w rodzinie rozpoczął trzeci dzień II Modułu szkolenia.
W czasie warsztatów poruszono następujące tematy: Formy i aspekty przemocy wobec dziecka w rodzinie, Sygnały
diagnostyczne świadczące o stosowaniu przemocy wobec dziecka., Zasady i elementy interwencji podejmowanej wobec
dziecka doświadczającego przemocy domowej, Analiza potrzeb dziecka w kontekście opracowywania planu pomocy dziecku
krzywdzonemu


Prowadząca Beata Klocek zachęciła uczestników do dyskusji i dzielenia się ich doświadczeniem w pracy z
rodzinami gdzie dominuje przemoc.


W szkoleniu brali udział pracownicy socjalni, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego, psychologowie.


Szkolenie jest współfinansowane ze środków budżetowych Województwa Śląskiego reprezentowanego przez ROPS Katowice.