Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim

W sobotę 14 listopada 2020 roku w Słonecznej Krainie odbyły się podwójne warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim . Warsztaty i wykłady miały na celu:

·         uświadomienie rodziców o konsekwencjach stosowania przez młodzież substancji psychoaktywnych

·         poprawienie właściwej komunikacji w rodzinie

·         zwiększenie motywacji rodziców/ opiekunów do rezygnacji zażywania substancji uzależniających

·         zwiększenie motywacji dzieci i młodzieży do rezygnacji zażywania substancji uzależniających

·         umiejętność rozpoznawania i reagowania na sygnały ostrzegawcze świadczące o eksperymentowaniu ze środkami psychoaktywnymi.

Poprzez warsztaty osiągnięte rezultaty wpłyną na zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży sięgającej po środki psychoaktywne, poprawią komunikację w rodzinie. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte poprzez oddziaływanie na grupę docelową w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych.

Projekt pod nazwą Akademia Profilaktyki został dofinansowany ze środków budżetowych Województwa Śląskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej